V dôsledku pandémie koronavírusu nebolo v Európe vykonaných približne 100 miliónov skríningových testov. Viac ako 1 milión prípadov rakoviny tak môže byť v Európe z dôvodu pandémie nediagnostikovaných, následkom čoho budeme pravdepodobne čeliť epidémii onkologických ochorení v pokročilom štádiu. Napriek šíriacemu sa vírusu je dôležité pokračovať v prevencii, skríningu, diagnostike a liečbe rakoviny.1

Medzinárodná kampaň Time To Act - Čas konať, je iniciatívou Európskej organizácie boja proti rakovine (ECO), ktorá upozorňuje na už uvedenú skutočnosť a kritickú situáciu v Európe. Polovica ľudí s potenciálnymi príznakmi rakoviny nebola urgentne odporučená na diagnostiku a každý piaty onkologický pacient nedostáva potrebnú liečbu. Súčasťou kampane sú aj mnohé slovenské pacientske organizácie a odborníci, ktorí aktívne pracujú na zlepšení situácie v oblasti onkológie na Slovensku.

V rámci kampane Time To Act 2022 dostal slovo aj MUDr. Marian Streško, PhD., prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave: “Pandémia COVID-19 svojimi globálnymi následkami predstavuje najväčšiu medicínsku výzvu modernej doby. Tisíce ľudí na Slovensku sa minulý rok nedozvedeli, že trpia onkologickým ochorením. No práve preventívnymi prehliadkami sa podarí odhaliť približne 40 - 50 % onkologických ochorení a prevencia je v súčasnosti najefektívnejšou a najlacnejšou cestou za zdravím. Na Slovensku pravidelne absolvuje preventívnu prehliadku len okolo 32 % ľudí. Dôvodom tejto nízkej účasti je nedostatočná osveta, celkový prístup spoločnosti k preventívnym prehliadkam, ale aj epidémia COVID-19.

Ešte účinnejší proces ako preventívne prehliadky sú skríningové programy. Pri kvalitnom skríningu býva zachytených viac ako 80 % včasných štádií nádorového ochorenia. V súčasnosti na Slovensku prebieha skríning u troch onkologických ochorení, a to karcinómu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. Liečiť rozvinuté onkologické ochorenie je omnoho ťažšie ako ochoreniu predchádzať.”

Žiaľ, počet uskutočnených skríningových mamografických vyšetrení na preverených skríningových mamografických pracoviskách počas jari 2020 (prvá vlna COVID-19) u nás výrazne klesol a zatiaľ sa stále nevrátil do stavu pred pandémiou. Kým vo februári 2020 bolo uskutočnených viac ako 4300 skríningových mamografických vyšetrení, v júni 2020 to bolo približne 3600 a v decembri toho istého roku len 3013.2

Vzniknutá kritická, post-pandemická situácia je ďalším silným podnetom na pretrvávajúcu snahu Roche Slovensko, aby sa naša krajina zaradila v prevencii, diagnostike a liečbe medzi európsky štandard.

1. Time To Act, 2022

2. Bárdyová Z. a kol. 2020. Hodnotiaca správa za obdobie 2020, NOI. Time To Act, 2022.

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.

you go to an external page